Çerez Politikası

Çerez Politikası

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Ak Portföy Yönetimi T.A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. 

Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, web sitemizde kullanılan çerezler ve kullanım amaçları, bu çerezlerin ayarları, yönetilmesi ve silinmesi hakkında sizlere bilgi vermektir. 

Web sitemize şahsi herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, ürünlerimiz ve servislerimiz hakkında bilgi alarak ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Ziyaretlerde site kullanımına ilişkin bilgi toplamak için çerez kullanılmaktadır. Buradaki amacımız; web sitemizi ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamak ve işleyişi daha iyiye nasıl taşıyabileceğimizi anlamaktır.

İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

Öte yandan, internet sitemizde konumlandırılan ve kullanıcı davranışlarının analizi, dijital ölçümleme ve reklam için kullanılan üçüncü taraf çerezler (Google, LinkedIn ve Facebook) aracılığıyla elde edilen anonim verileriniz ilgili platformlara ait sunucuların yurt dışında bulunması sebebiyle yurt dışına aktarılabilmektedir.

Gizliliğiniz bizim için önemlidir, gizlilik ve güvenlik haklarınız temel prensibimizdir.

Bu kapsamda, kişisel verilerin korunmasına dair aydınlatma metnimize buradan ulaşabilirsiniz

Çerez Nedir?

Çerez, bir siteyi ziyaret ettiğinizde tarayıcınız aracılığıyla bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilen küçük boyutlu bir metin dosyasıdır. Çerezler bir sitenin daha verimli çalışmasının yanı sıra kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş sayfaların sunulabilmesine olanak vermektedir. Çerezler sadece internet ortamındaki ziyaret geçmişinize dair bilgiler içermekte olup, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanmış dosyalara dair herhangi bir bilgi toplamamaktadır.

Çerez Türleri ve Kullanım Amaçları

Geçerlilik süresine göre çerez çeşitleri: Kullanım veya geçerlilik sürelerine göre geçici (oturum) ve kalıcı çerez olarak iki çerez tipi bulunmaktadır. Geçici çerezler internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla oluşur ve tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerlidir. Kalıcı çerezler ise internet sitesini ziyaret ettiğinizde oluşur ve siz silinceye veya süreleri doluncaya kadar kalır. Ayarlarınız ile uyumlu kişiselleştirilmiş bir deneyim sunma gibi işlemler için kalıcı çerezler kullanılır.  

Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik göstermektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan ziyaret ettiğiniz internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen internet adresi (www.akportfoy.com.tr) tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse ziyaret ettiğiniz internet adresinden farklı, Google, Facebook ve LinkedIn gibi bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir. Ayrıca üçüncü taraf çerezler aracılığıyla elde edilen verilerin yurt dışına da aktarılabilmektedir. Ak Portföy, Şirket tarafından tasarlanmış çerezlerin yanı sıra üçüncü taraflardan alınan hizmetler kapsamında da çerez kullanılabilmektedir. 

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım amacına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır:

Zorunlu ÇerezlerBu çerezler internet sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin, kimlik doğrulama, form doldurma, gizlilik tercihlerinin hatırlanması, mevcut oturumunuz ile ilgili bilgilerin kaybolmaması gibi amaçlarla zorunlu çerezler kullanılmaktadır. Bu çerezler güvenlik ve doğrulama gibi amaçlar için kullanılmakta olup, herhangi bir pazarlama amacı doğrultusunda kullanılmaz. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmezse internet sitemizin çeşitli bölümleri kullanılamaz.
Performans ve Analiz Çerezleri Web sitemizin geliştirilmesine yardımcı olan performans ve analitik amaçlı anonim çerezlerdir. Bu tür çerezler, ziyaretçilerin site kullanımları hakkında bilgiler toplar, sitenin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığının denetiminde ve alınan hataların tespitinde kullanılır.
Reklam veya Hedefleme ÇerezleriBu çerezler web sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak, iş birliği yaptığımız ortaklarımızla birlikte size ilgili ve kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanılır.

 

Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepler

Zorunlu çerezler, talep etmiş olduğunuz hizmetin yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinde yer aldığı üzere;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

kapsamında işlenmektedir.

Performans ve Analiz Çerezleri, internet sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtildiği şekilde açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir. 

Reklam veya hedefleme çerezleri, iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre size reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesi kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

KVKK hükümleri uyarınca, Ak Portföy Yönetimi A.Ş.’ye başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda iletilen talepler Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde, bankamız tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

İlgili Kişilerin Talepleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezler yoluyla kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında hangi kişisel verilerinin hangi süreçlerde işlendiğine ve bu verilerin mevcut durumlarına ilişkin talepte bulunma hakkı vardır. Bu kapsamda KVKK’nın “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne göre ilgili kişi/veri sahibinin KVKK'nın uygulanmasına ilişkin taleplerini yazılı olarak veri sorumlusuna iletmesi gerekmektedir. Bu nedenle talebinizin değerlendirilebilmesi için başvuru yazılı olarak iletmeniz gerekmektedir.

Ak Portföy olarak veri sahiplerinden gelen talepler 30 gün içerisinde cevaplanmaktadır. Bu kapsamda, konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurularınızın tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilebileceğini hatırlatmak isteriz. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi, KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

 • Sabancı Center Kule 2 Kat:12 4. Levent Beşiktaş/İSTANBUL adresindeki kurumumuza bizzat gelerek,
 • akportfoy@hs01.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
 • Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile, iadeli taahhütlü mektup veya web sitemizde bulunan onaylı “Veri Sahibi Talep Formu” ile,
 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha kurumumuza bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@akportfoy.com.tr adresine elektronik posta göndererek iletebilirsiniz.

 Başvurunuzda;

 • Ad, soyad ve başvurunuz yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu, bulunması zorunludur.

Konuya ilişkin bilgi ve belgeleri de yine başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.

Çerezler nasıl toplanır?

Veriler tarayıcılara eriştiğiniz cihazlarınız aracılığıyla toplanır. Toplanan bu bilgiler cihazlara özeldir. İstenildiği zaman kullanıcı tarafından silinebilmekte ve bilgilere erişim kapatılabilmektedir.

Gizlilik Politikamız

Gizliliğiniz bizim için önemlidir, gizlilik ve güvenlik haklarınız temel prensibimizdir. Bu kapsamda, kişisel verilerin korunmasına dair aydınlatma metnimize buradan ulaşabilirsiniz.

Ak Portföy’de Kullanılan Çerezleri Nasıl Yönetebilirsiniz?

İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde açılan izin pop-up ekranına tıklayarak çerezlere ilişkin tercihlerinizi belirleyebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Tercihlerimi kaydet” butonuna tıklayınız. Tercihlerinizi etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz. Çerez detaylarına ilişkin bilgiler çerez yönetim panelinde yer alan “Çerez Listesi” sekmesinde yer almaktadır. 

Bunun yanı sıra, tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen çerez kontrolü sağlanabilmektedir. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıda ulaşabilirsiniz:

İnternet Tarayıcınızdaki Çerezleri Nasıl Kontrol Edebilirsiniz?

Bilgisayarınızda hâlihazırda bulunan çerezleri silebilir ve internet gezgininize çerez kaydedilmesini/yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz.

İnternet tarayıcıları çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının veya uygulamanın yardım menüsüne bakabilirsiniz.

Örnek olarak,

"Google Chrome -> Ayarlar -> Gelişmiş -> Gizlilik ve Güvenlik -> Site Ayarları -> Çerezler ve Site Verileri -> Sitelerin çerez verilerini kaydetmelerine ve okumalarına izin ver" seçeneği ile yönetebilirsiniz. 

"Internet Explorer -> Ayarlar -> İnternet Seçenekleri -> Gizlilik -> Gelişmiş ayarlar" menüsünden yönetebilirsiniz.

Çoğu Internet gezgini aşağıdakileri yapmanıza olanak tanır:

 • Kaydedilmiş çerezleri görüntüleme ve dilediklerinizi silme
 • Üçüncü taraf çerezleri engelleme
 • Belli sitelerden çerezleri engelleme
 • Tüm çerezleri engelleme
 • Internet gezginini kapattığınızda tüm çerezleri silme

Çerezleri silmeyi tercih ederseniz ilgili web sitesindeki tercihleriniz silinecektir. Ayrıca, çerezleri tamamen engellemeyi tercih ederseniz Ak Portföy’e ait web siteleri dâhil olmak üzere birçok web sitesi ve dijital platform düzgün çalışmayabilir.

Mobil Cihazınızda Çerezleri Kontrol etmek için;

Apple Cihazlarda;

"Ayarlar -> Safari -> Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Sil" adımları ile tarama geçmişinizi ve çerezleri temizleyebilirsiniz.

Çerezleri silip geçmişinizi tutmak için "Ayarlar -> Safari -> İleri Düzey -> Web Sitesi Verileri -> Tüm Web Sitesi Verilerini Sil" adımlarını izleyebilirsiniz.

Siteleri ziyaret ederken geçmiş verilerinin tutulmasını istemiyorsanız;

"Ayarlar -> Safari -> Tüm Çerezleri Engelle" adımları ile çerezleri engelleyebilirsiniz. Ancak; çerezleri engellediğinizde bazı web siteleri ve özellikler düzgün çalışmayabilir.

Android Cihazlarda;

"Chrome uygulaması -> Ayarlar -> Gizlilik -> Tarama verilerini temizle -> Çerezler, medya lisansları ve site verileri -> Verileri Temizle" seçeneği ile çerezkerinizi temizleyebilirsiniz.

"Chrome Uygulaması -> Ayarlar -> Site Ayarları -> Çerezler" seçeneği ile çerezlere izin verebilir veya engelleyebilir


image description

Türkiye'nin İhracat Gücüne Yatırım Fırsatı!

Ak Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Fonu (FUA) ile önde gelen seçilmiş 20 ihracatçı şirkete yatırım yapın.

Detaylı Bilgi