AGN Fonu Tasarruf Sahiplerine Duyuru – İçtüzük ve İhraç Belgesi Değişikliği

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

İÇTÜZÜK ve İHRAÇ BELGESİ DEĞİŞİKLİĞİ

“Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu”nun içtüzüğünde yer alan; “11.4.”, “15.1.” ve “16.” nolu maddeleri ile ihraç belgesinde yer alan; “Katılma Payına İlişkin Asgari İşlem Limitleri (varsa)”, “Fon Kurucusunun Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi”, “Yatırım Komitesine İlişkin Bilgi”, “Portföydeki Varlıkların Değerlemesi Hakkında Bilgiler”, “Fon Malvarlığından Yapılabilecek Harcamalara İlişkin Esaslar”, “Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar”, “Fonun Denetimini Yapacak Kuruluş”, “Katılma Paylarının Satışı ve Fon’a İadesine İlişkin Esas ve Usuller”, “Fon’un Risk Yönetim Sistemi Hakkında Bilgiler / Likidite Riski”, “Fon’un Risk Yönetim Sistemi Hakkında Bilgiler / Kaldıraç Riski” , “Fon’un Risk Yönetim Sistemi Hakkında Bilgiler / Değerleme Riski” ve “Fonun Tasfiye Şekli Hakkında Bilgiler” maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 16 / 02 / 2018 tarih ve 12233903 – 315.04-E.1872 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tasarruf Sahiplerine Duyuru (PDF)