Tasarruf Sahiplerine Duyuru

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI

AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

“Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu”nun (Fon) izahnamesinin ; “I. FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER” başlıklı bölümde yer alan 1.1. ve 1.3. maddeleri , VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI” başlıklı bölümde yer alan “Genel Esaslar” maddesi ile VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU’NUN KARŞILADIĞI GİDERLER” başlıklı bölümde yer alan 7.1. maddesi Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 05/01/2017 tarih ve 12233903 – 305.04-E.176 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 28 / 02 / 2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU*:

1)    28/02/2017 tarihi itibari ile Fon’un satılacak katılma payı adedine ilişkin 65.000.000.000 (altmışbeşmilyar) paylık bir üst limit belirlenmiştir. Satılan katılma payı adedi 65.000.000.000 paya ulaştığında fon katılma paylarının satışı durdurulacaktır. Öte yandan katılma paylarının Fon tarafından geri alınması işlemi durdurulamayacak olup, yatırımcıların fon katılma paylarının fona iadesi talepleri karşılanacaktır.

2)    Fon’un mal varlığında karşılanan harcamalara “E-vergi beyannamelerinin tasdikine ilişkin yetkili meslek mensubu ücreti” ile “E-defter (mali mühür, arşivleme ve kullanım) ve E-fatura (arşivleme) uygulamaları nedeni ile ödenen hizmet bedeli” ilave edilmiştir.

* Fon izahnamesinde yapılan değişikliklere ilişkin detaylı bilgilere, www.kap.org.tr internet adresinden ulaşılabilir.